perjantai 5. syyskuuta 2008

Kiasmassa 5.9.-28.9.2008: Sami van Ingen & Erkki Kurenniemi

Kiasman Mediateekissa nähdään "Kuukauden Luuppina" 5.9.-28.9. 2008 teokset kahdelta kokeelliselta elokuvantekijältä, Erkki Kurenniemeltä ja Sami van Ingeniltä.

Ohjelmisto on Sami van Ingenin taiteilijan valinta.

* * *

Kaksi teosta, jotka valitsin tätä esitystä varten poikkeavat lähestymistavaltaan melkoisesti toisistaan ja ovat hyvin erilaisia tekniikaltaan. Kuitenkin molemmat teokset, ainakin oman näkemykseni mukaan, käsittelevät mittakaavaa ja käsitteellisesti teollisten tuotteiden käyttämistä lähdemateriaaleina. Jos näiden kahden teoksen välille syntyy dialogia, sen saa aikaan jatkuva tarpeemme katsoa tuotteistettua maailmaamme tarkemmin.

Erkki Kurenniemen Electronics In The World of Tomorrow on elinvoimainen viisiminuuttinen video, jossa hän keskittyi tuolloin uuteen elektroniikkateknologian estetiikkaan. Laajentamalla pienet transistorit uuteen mittakaavaan, hän rakentaa eteemme arkkitehtuurisia tiloja ja jännittävillä välikuvilla luo perspektiiviä ”todelliseen maailmaan”.

Expanding (Laventuva) on lisäulottuvuus työskentelylleni löydetyn filmimateriaalin parissa, ehkäpä sellaisen prosessin veistoksellinen versio. Käyttämällä kierrätettyjä materiaaleja olen luonut optisen lelun uudelleen suurempaan kokoon.

Sami van Ingen


Månadens Loop
Mediateekki, Kiasma
5.9-28.9 2008

Erkki Kurenniemi och Sami van Ingen

Sami van Ingen - konstnärens val

De två konstverk jag valde för det här framförandet är olika i sitt sätt att varsebli och mycket olika till tekniken. Ändå behandlar båda verken, i alla fall enligt min egen uppfattning, skalan och begreppet att använda industriella produkter som källmaterial. Om det uppkommer en dialog mellan de här båda verken, kommer det från vårt behov att se på vår materiella värld allt noggrannare.

Electronics In The World of Tomorrow av Erkki Kurenniemi är en livskraftig video på fem minuter, där han koncentrerar sig på estetiken i den då nya elektronikteknologin. Han bygger upp arkitektoniska rum genom att förstora de små transistorerna till en ny skala, och spännande mellanbilder ger perspektiv på den ”verkliga världen”.

Expanding är en dimension av mitt arbete med upphittat filmmaterial, kanske en skulptural version av en sådan process. Genom att använda återvinningsmaterial har jag skapat en optisk leksak på nytt i ett större format.

Sami van Ingen

Loop of the Month
Mediateekki, Kiasma
5 Sep – 28, 2008

Erkki Kurenniemi and Sami van Ingen

Sami van Ingen - artist’s choice

The two works I chose for this display are somewhat different in approach and very different in technique. However, both pieces, at least how I see them, deal with scale and the concept of using industrial products as source materials. If there is a dialogue within these two artworks, it comes from the perpetual need for us to look at our manufactured world more closely.

Electronics in the World of Tomorrow by Erkki Kurenniemi is a vigorous 5 minute video, where he focused on the, then new, esthetics of electronic technology. By expanding the little transistors into a new scale, he builds in front of us architectural like spaces and with intriguing cut off shots gives them a perspective to the “real world”.

Expanding is an extension of my workings with found footage films, maybe a sculptural version of such a process. Here I have taken an optical toy and by using recycled materials recreated it in a larger size.

Sami van Ingen

Sami van Ingen
1964, asuu ja työskentelee / lever och arbetar i / lives and works in Savonranta, Hankavaara
Expanding (Laventuva), 2008
installaatio / installation / installation
taiteilijan omistuksessa / i konstnärens ägo / in artist’s posession

Erkki Kurenniemi
1941, asuu / lever i / lives in Helsinki
Electronics in the World of Tomorrow, 1964
16 mm:n filmi, siirretty DigiBetacam
16 mm:s film, överförd DigiBetacam
16 mm film transferred to DigiBetacam
4:56 min
esiintyjä / uppträdande / performer: Ilmari Tawaststjerna
Nykytaiteen museo Kiasma, kokoelmat N-2003-36:8
Museet för nutidskonst Kiasma, samlingar N-2003-36:8
Museum of Contemporary Art Kiasma, collections N-2003-36:8

Kuukauden Luuppi

Kuukauden Luupissa nähdään teoksia Kiasman video- ja mediataiteenkokoelmasta. Joukko taiteilijoita ja kuraattoreita valitsee kuukausittain vaihtuvan teemallisen teoksen, rinnastuksen tai teoskokonaisuuden. Kokoelmavideot yhdistyvät taiteilijoiden muuhun tuotantoon tai valitun teeman kautta toisiin teoksiin. Ohjelmassa nähdään myös kaksi festivaalia: Pixelache University maaliskuussa ja Avanto-festivaali marraskuussa.

Månadens Loop

I Månadens Loop visas verk ur Kiasmas samling för video- och mediekonst. En grupp konstnärer och kuratorer väljer varje månad ut ett temabundet verk, en jämförelse eller en helhet. Videokonstverken ur samlingen anknyter till konstnärernas övriga produktion eller till andra verk genom ett bestämt tema. På programmet finns också två festivaler: Pixelache University i mars och Avanto i november.

Loop of the Month

The Loop of the Month portrays works from Kiasma’s video and media arts collection. A group of artists and curators choose the monthly thematic work, analogy or compilation. The video collection links the artists to other production or, through the selected theme, to otherworks. The programme also features two festivals: Pixelache University in March and Avanto in November.

Leevi Haapala
amanuenssi /curator
leevi.haapala@kiasma.fi
Kiasma, Helsinki, Finland