keskiviikko 6. elokuuta 2008

Elokuvakerhojen liiton ensimmäiset säännöt 1956

SEKL ry:n - tai vielä tässä alkuvaiheessa ELK ry:n - perustamiskokouksessa 29.9.1956 hyväksyttiin liitolle seuraavat säännöt:

ELOKUVAKERHOJEN LIITTO - FILMKLUBBARNAS FÖRBUND r.y:n SÄÄNNÖT

1 §.

Yhdistyksen nimi on Elokuvakerhojen liitto - Filmklubbarnas Förbund r.y., josta epävirallisesti voidaan käyttää lyhennystä EKL, ja josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään sanaa Liitto.

2 §.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 §.

Liitto on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on maamme elokuvasivistyksen edistäminen tukemalla, ohjaamalla ja valvomalla jäseninään olevien elokuvakerhojen toimintaa.

Tätä tarkoitustaan Liitto pyrkii toteuttamaan välittämällä elokuvakerhoille näiden tarkoituksiin soveltuvia filmejä; toimittamalla ja lähettämällä kerhoille kerhojen tarkoituksiin soveltuvista saatavista olevista filmeistä luetteloja, hankkimalla kerhoille esitelmöitsijöitä; sekä valvomalla, etteivät liiton jäsenyhdistykset harjoita filmikerhotoiminnan puitteissa toimintaa, joka vahingoittaa elokuvasivistystä ja sen levittämistä tai joka on laadultaan muuten filmikerhoille sopimatonta.

4 §.

Liiton jäsenyhdistysten on Liitolle suoritettava jäsenmaksut puolivuosittain helmi-maaliskuussa ja loka-marraskuussa yhdistysten kuluvan toimintakauden (syys- tai kevätkauden) jäsenmäärän mukaan. Jäsenmaksun suuruus jäsentä kohden määrätään vuosikokouksessa seuraavaa toimintavuotta varten. Uuden yhdistyksen ollessa kyseessä määräytyy jäsenmaksun suuruus sen jäsenmäärän mukaan, joka yhdistyksellä on sen liittyessä Liittoon.

5 §.

Liiton toimi- ja varainhoitokausi on 1.9. - 31.8.

6 §.

Liiton vuosikokous pidetään syyskuun 1-15 päivien välisenä aikana. Liiton vuosikokoukseen ovat Liiton jäsenyhdistykset oikeutetut lähettämään kukin yhden virallisen edustajan, jolla tulee olla valtakirja ja jolla äänestyksissä on yksi (1) ääni yhdistyksen jäsenmäärän kutakin alkavaa sataa (100) kohden, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä.

Kokouksen pitopaikasta ja tarkasta ajasta on ilmoitettava jäsenyhdistyksille vähintään kahta viikkoa ennen kokousta kirjeellisesti.

Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja näille kummallekin varamiehen. Kunnes puheenjohtaja on valittu, toimii kokouksen puheenjohtajana Liiton puheenjohtaja.

Kun vuosikokous on valinnut itselleen puheenjohtajan ym. virkailijat, se käsittelee seuraavat asiat:

1) Todetaan, että kokous on asianmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Vuosikokous on päätösvaltainen, mikäli kaksi kolmannesta Liiton jäsenyhdistyksistä on lähettänyt sinne virallisen edustajansa.

2) Esitetään hallituksen kertomus toiminnasta ja taloudenhoidosta päättyneellä toimintavuodella sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

3) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

4) Määrätään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus jäsenyhdistysten henkilöjäsentä kohden.

5) Valitaan Liitolle seuraavaksi toimintavuodeksi puheenjohtaja.

6) Valitaan seitsemän (7) muuta jäsentä Liiton hallitukseen ja näille kullekin henkilökohtainen varamies.

7) Valitaan Liitolle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

8) Hyväksytään Liitolle seuraavaa toimintavuotta varten alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio.

9) Hyväksytään uudet jäsenet hallituksen esityksestä.

10) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

7 §.

Hallitus voi kutsua koolle myös Liiton ylimääräisen edustajakokouksen jossa käsitellään hallituksen esittelemät asiat. Ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava jäsenyhdistyksille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta Liiton puheenjohtajan allekirjoittamalla kirjeellä.

Liiton puheenjohtaja kutsukoon Liiton ylimääräisen kokouksen koolle, mikäli kolmannes (1/3) jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

8 §.

Liiton hallituksen muodostavat Liiton puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä henkilökohtaisine varamiehineen, jotka valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ym. tarvittavat virkailijat hallitus valitsee keskuudestaan. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenen tullessa esteelliseksi osallistumaan hallituksen kokouksiin vähintään yhden kuukauden ajaksi, astuu hänen tilalleen hallitukseen hänen henkilökohtainen varamiehensä.

Hallitus laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä tekee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan tai jonkun muun hallituksen tähän tarkoitukseen valtuuttaman henkilön kanssa.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja kokouksista on tiedotettava hallituksen jäsenille henkilökohtaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi on vähintään kolme jäsentä läsnä.

9 §.

Liiton hallitus voi palkata Liitolle toiminnanjohtajan, jonka palkasta ja tehtävistä päättää hallitus.

10 §.

Liiton jäsenyhdistykset ovat velvollisia esittämään toimintavuotensa päätyttyä Liiton hallitukselle toimintakertomuksensa, tilinpäätöksensä ja tilintarkastajien lausunnon kuukauden kuluessa yhdistyksen vuosikokouksesta.

Lisäksi jäsenyhdistysten tulee ennen joulukuun 31 päivänä ja toukokuun 31 päivää lähettää tiedot edeltäneen puolivuotistoimintakauden jäsenmäärästä sekä lyhyt kertomus kerhon toiminnasta ja luettelo esitetyistä filmeistä.

Mikäli Liiton hallitus havaitsee kerhon toiminnassa muistuttamisen aihetta, hallituksella on oikeus keskeyttää filmitoimitukset ao. jäsenyhdistykselle.

11 §.

Liiton jäseneksi ovat oikeutetut liittymään maassa filmikerhotoimintaa harjoittavat yhdistykset.

Jäseneksi pyrkivä yhdistys esittää hallitukselle sääntönsä sekä toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa sekä mahdolliset aikaisemmat toiminta- ja tilikertomuksensa. Uudet jäsenyhdistykset hyväksyy vuosikokous hallituksen esityksestä. Jäseneksi pyrkivä yhdistys saa nauttia jäsenelle kuuluvia etuja, lukuunottamatta äänioikeutta Liiton kokouksissa, heti, kun hallitus on tehnyt asiassa myönteisen päätöksen.

Jos vuosikokous katsoo jäsenyhdistyksen toimineen vastoin Liiton toimintaperiaatteita, voi vuosikokous erottaa yhdistyksen Liiton jäsenyydestä kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

12 §.

Liiton sääntöjen muutos käsitellään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajalla tapahtuvassa Liiton kokouksessa, joista jommankumman on oltava vuosikokous ja joista ensimmäisessä muutosehdotus on hyväksyttävä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja toisessa kahdella kolmanneksella (2/3) annetuista äänistä.

13 §.

Liiton purkamisesta ja toiminnan lopettamisesta päätetään kuten sääntöjenmuutoksesta.

Mikäli Liitto purkautuu, luovutetaan Liiton rahavarat jäsenyhdistyksille niiden jäsenmäärän suhteessa. Liiton mahdollinen kirjasto, arkisto yms. omaisuus luovutetaan Suomen Elokuva-arkistolle.